DSRT Banner

电信服务的主要统计数据(2019)

更多...

 
                     07/201908/201909/201910/201911/201912/2019
电信服务
固定电信服务
总线数   118,835   118,368   117,577   116,851   116,389   115,796
住宅电话线数   61,556   61,109   60,459   59,873   59,458   58,912
商业电话线数   57,279   57,259   57,118   56,978   56,931   56,884
流动电信服务
总用户数   2,091,777   2,084,712   2,141,849   2,262,205   2,456,687   2,793,474
第二代登记用户数   0   0   0   0   0   0
第二代储值卡用户数   0   0   0   0   0   0
第三代登记用户数   53,634   51,697   49,453   45,777   44,128   42,976
第三代储值卡用户数   50,164   48,462   46,793   39,329   36,034   34,806
LTE登记用户数   739,435   738,040   741,035   747,501   753,049   759,244
LTE储值卡用户数   1,248,544   1,246,513   1,304,568   1,429,598   1,623,476   1,956,448
一卡两号用户数
(以澳门号码为副号)注一
  43,049   42,892   42,765   42,700   42,648   42,485
互联网
总用户数注二   195,864   196,336   197,235   197,973   198,556   199,253
ADSL寛频上网用户数   29,530   28,919   28,358   27,775   27,229   26,828
光纤宽带上网用户数   166,216   167,301   168,759   170,080   171,207   172,306
无线电传呼
总用户数   73   67   67   65   63   58
用量统计
长途电话拨出通话量
( 百万分钟 )注三
  7.17   7.07   7.05   6.97   6.70   6.31
流动电话发送本地短讯量
( 百万个 )注四
  5.12   4.88   4.19   6.21   5.45   4.27
本地流动数据用量 (TB)注四   3,069.37   3,166.25   3,092.67   3,194.97   3,115.09   3,174.69
宽带上网使用量
( 百万小时 )
  132.33註七   132.72   136.70   137.24   135.58   135.38
其他
商业 Wi-Fi 热点 
(Hot Spot) 数目
  3,138   3,065   3,052   3,052   3,053   3,056
WiFi GO 热点
(Hot Spot) 数目注五
  182   182   182   182   182   182
FreeWiFi.MO热点
(Hot Spot) 数目注六
  476   488   459   464   427   430

注一:此数值已包括在总用户数内
注二:此数值包括ADSL寛频、光纤宽频、综合网及私人租用线路之总用户数
注三:经固网及流动电话(登记用户及储值卡用户)用户拨出的长途电话通话
注四:此数值包括流动电信登记用户及储值卡用户的用量
注五:由政府提供的免费 Wi-Fi 热点
注六:由参与「FreeWiFi.MO」计划的政府部门和机构提供的免费Wi-Fi热点(当中包括WiFi GO 热点)
注七:经修订后之数据