DSRT Banner

電信服務的主要統計數據(2010)

更多...

                07/201008/201009/201010/201011/201012/2010
電信服務
固定電信服務
總線數 168,634 168,438 168,215
168,069
167,882
167,545
住宅電話線數 116,504 116,249 115,927
115,809
115,506
115,187
商業電話線數
52,130
52,189
52,288
52,260
52,376
52,358
流動電信服務
總用戶數
1,051,137
1,059,038
1,107,066
1,108,906
1,108,950
1,122,261
登記用戶數
435,333
440,412
445,638
450,429
455,254
459,330
儲值卡用戶數
615,804
618,626
661,428
658,477
653,696
662,931
第二代用戶數
329,688
324,580
318,469
303,991
299,355
292,291
第三代用戶數
721,449
734,458
788,597
804,915
809,595
829,970
一卡兩號用戶數(以澳門號碼為副號)註一
46,780
46,802
47,483
47,637
48,012
48,076
互聯網
總用戶數
130,022
130,435
131,221
131,993
132,517
132,757
撥號上網用戶數
1,507
1,476
1,426
1,430
1,445
1,378
寬頻上網用戶數
128,364
128,809
129,644
130,408
130,914
131,229
無線電傳呼
總用戶數
3,164
3,153
3,158
3,156
3,167
3,204
用量統計
長途電話撥出通話量 ( 百萬分鐘 )註二
20.73
21.07
21.57
22.19
22.20
22.82
流動電話發送本地短訊量 ( 百萬個 )註三
14.57
14.14
15.88
16.11
16.22
17.20
互聯網使用量 ( 百萬小時 )
36.39
36.43
35.80
38.00
37.03
39.37
撥號上網使用量 ( 百萬小時 )註三
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
寬頻上網使用量 ( 百萬小時 )
36.38
36.43
35.79
37.99
37.03
39.37
其他
WiFi 熱點 (Hot Spot) 數目
218
218
222
256
256
256

註一:此數值已包括在總用戶數內
註二:經固網及流動電話(登記用戶及儲值卡用戶)用戶撥出的長途電話通話
註三:經流動電話登記用戶及儲值卡用戶發送的本地短訊
註四:本月用量為4.78(千小時)